Zawód

Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności detektywa, bez zgody osób, których dane dotyczą.

Detektyw uprawniony do przetwarzania danych osobowych nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.

Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania zlecenia. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na nim także po zaprzestaniu wykonywania działalności. (Rozdz.II Art. 8-10 Ustawy o Usługach Detektywistycznych Dz.U. z dnia 15 lutego 2002)

Tytułu zawodowego "detektyw" może używać jedynie  osoba posiadająca licencję. Wykonywanie czynności detektywa bez posiadanej licencji oraz zezwolenia  MSWiA jest zabronione, a osoba wykonująca w/w czynności podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Kandydat na prywatnego detektywa musi m.in. mieć ukończone 21 lat, nieposzlakowaną opinię, minimum średnie wykształcenie, nie może być karany. detektywem nie może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa. Kandydat dodatkowo musi wykazać się oceną pozytywną z egzaminu z zakresu Konstytucji RP, przepisów dotyczących Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, prawa karnego, prawa cywilnego, wiktymologii, kryminologii oraz psychologii sądowej.