Zbieranie informacji:

- zbieranie informacji w sprawach cywilnych

ustalenia majątkowe
ustalenie miejsca pobytu osób
ustalanie kontaktów towarzyskich i zawodowych osób
dokumentacja fotograficzna/video z wykonanych czynności
zbieranie materiału dowodowego wraz z przygotowaniem raportów  do  wykorzystania przed sądem w sprawach o rozwód
ustalenia dowodowe wraz z dokumentacją
badanie materiału DNA
ustalanie ojcostwa
 

- zbieranie informacji w sprawach majątkowych

Zbieranie informacji dotyczących zdolności płatniczych, majątku oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób oraz jednostek organizacyjnych.

ustalenie stanu majątkowego dłużników dla potrzeb sądowo-komorniczych
ustalenie aktualnej kondycji finansowej, sytuacji prawnej potencjalnych  partnerów gospodarczych
kompleksowa obsługa prawna firm i osób prywatnych
prowadzenie procesów gospodarczych, cywilnych i karnych (współpraca z  kancelarią)

- zbieranie informacji w sprawach karnych

Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postepowanie karne, postepowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

- zbieranie informacji w sprawach gospodarczych

Zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową.

badanie wiarygodności partnerów handlowych, pracowników, podmiotu oraz  przedmiotu transakcji, kandydatów, wskazanych osób
ustalanie aktualnej kondycji finansowej oraz sytuacji prawnej potencjalnych  partnerów gospodarczych
wywiad gospodarczy
ustalanie stanów majątkowych dłużników dla potrzeb sądowo-komorniczych
badanie zdolności ochronnej i czystości patentowej w bazach krajowych